http://proacc.ir

سئوالات تئوری حسابداری به تفکیک کتاب

۰

سئوالات تشریحی فصل دوم تئوری حسابداری ولک     با فرمت word

سئوالات تستی فصل هفتم تئوری حسابداری شرودر  با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل اول تئوری حسابداری دیگان _ شهلاطالاری,مهدیه باقری,رحیم شیروانلو،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل دوم تئوری حسابداری دیگان    محبوبه خان احمدی، سعیده گودرزی، عاطفه امیری،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل سوم تئوری حسابداری دیگان _ شیرین خجسته- شهرزادعمرانی،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل سوم تئوری حسابداری دیگان   با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل چهارم تئوری حسابداری دیگان احمد رضا شفاعت و سعید محمد علی نژاد،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل چهارم تئوری حسابداری دیگان   با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل پنجم تئوری حسابداری دیگان _  الهه برزویی,سکینه سیف الهی،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل ششم تئوری حسابداری دیگان _عرب,هشمتی,معتمدی،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل هفتم تئوری حسابداری دیگان _  مرادی,صادقی,کاظمی،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل هشتم تئوری حسابداری دیگان   پرویز حق بین,محمد شکری,بهناز حسابی،با فرمت word

سئوالات تشریحی فصل هشتم تئوری حسابداری دیگان   علیرضا نوروزی مطلق, امیرحسین یعقوبی ، با فرمت word 

ارسال دیدگاه

*

code