http://proacc.ir

کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن ۱۹۸۶

۰

accounting-theory

پسورد فایل proacc.ir می باشد.

تئوری اثباتی حسابداری، واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶

هر کس در پی کسب آگاهی از سیر تاریخی تحقیقات حسابداری در چند دهه ی اخیر باشد، از مراجعه به کتاب تئوری اثباتی حسابداری، نوشته ی واتز و زیمرمن، بی نیاز نیست.

 

کتاب تئوری اثباتی حسابداری، واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶

ارسال دیدگاه

*

code