http://proacc.ir

حسابداری محیط زیست

۰

index.jpg7حسابداری زیست محیطی مهرنوش سنائی نسرین اسحاقیPowerpoint 

حسابداری زیست محیطی سازمان حسابرسی word

حسابداری محیط زیست  مقاله لیلا پاک گوهر شهریور۸۸ ،Pdf

حسابداری محیط زیستتوضیحات کاملتر  word

 حسابداری محیط زیستPowerpoint

مسائل جاری حسابداری دکترحسن همتی

۷

مطالب مورد نظر دکتر همتی در نیمسال  اول سال ۹۲-۹۳ برای درس مسائل جاری حسابداری به شرح زیر است:

کلیه استانداردهای حسابداری ایران با تاکید بر استانداردهای جدید و استانداردهایی که اخیرا تغییراتی داشته اند
کتاب حسابداری منابع انسانی دکتر زهرا حسن قربان
حسابداری سرمایه فکری
حسابداری محیط زیست
حسابداری مسئولیت اجتماعی
 حسابداری ارزش افزوده
 مدیریت کیفیت جامع

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

۰

مسئولیت های اجتماعی 2

 

 

حسابداری-مسئولیتهای-اجتماعی word

حسابداری منابع انسانی

۱

حسابداری منابع انسانی

 

 

حسابداری منابع انسانی  فصل دوازدهم کتاب دکتر زهرا حسن قربان     ارائه  توسط آقای عباس شریف و محمود ذاکر powerpoint

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

۰

مسئولیت های اجتماعی1

 

 

خلاصه حسابداری مسئولیت اجتماعی  word

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی سعید شیپوریان powerpoint

خلاصه استانداردهای حسابداری ایران

۸

STANDARD

 شماره ۰۱          شماره ۰۲             شماره ۰۳            شماره ۰۴                شماره ۵

 شماره ۰۶          شماره ۰۸             شماره ۰۹            شماره ۱۰               شماره ۱۱

شماره ۱۲           شماره ۱۳             شماره ۱۴            شماره ۱۵              شماره ۱۶

شماره ۱۷          شماره ۱۸             شماره ۱۹             شماره ۲۰               شماره ۲۱

 شماره ۲۲         شماره ۲۳             شماره ۲۴             شماره ۲۵               شماره ۲۶

شماره ۲۷          شماره ۲۸            شماره ۲۹               شماره ۳۰             شماره ۳۱

شماره ۳۲

 

پسورد فایل proacc.ir می باشد.

اصطلاحات اصلی به کار رفته در استانداردهای حسابداری ایران 

نظام الدین رحیمیان

خلاصه تصویری از استانداردهای حسابداری ایران

استاندارد حسابداری شماره ۳۳ ایران

۰

استاندارد حسابداری شماره ۳۳ ایران  pdf

ارزش افزوده اقتصادی

۰

ارزش افزوده اقتصادی امیدجری,محسن ابولی،powerpoint

ارزش افزوده اقتصادی امیرفیروزنیا,سعیدمحمودزاده,قاسم علیزاده,عسگرپوررضا، powerpoint

حسابداری منابع انسانی

۰

حسابداری سرمایه فکری word

حسابداری سرمایه فکری pdf

حسابداری منابع انسانی و سرمایه فکری جوادرشیدپور، word

حسابداری منابع انسانی(۲)فصل اول کتاب دکتر حسن قربان    رسول یاسمن، powerpoint

حسابداری منابع انسانی رامین محمدی، word

هزینه های کیفیت

۰

هزینه های کیفیت دکتر محسن خوش طینت، powerpoint